Shopping cart
€0,00

Štatút

 

Vlastníkom internetového obchodu je spoločnosť "Turbospiner Krystian Rybicki", kontaktné údaje:

Virra Krystian Rybicki ul. Wybickiego 9; 01-345 Warszawa
telefon: 530 118 530, email: biuro@virra.pl
NIP: 1181649123, REGON: 146818760

 

I. Zadávanie objednávok:

 1. Objednávky prijímame prostredníctvom webovej stránky www.turbospiner.pl, e-mailom alebo telefonicky.
 2. Nevyhnutnou podmienkou pre realizáciu objednávky je uvedenie skutočnej adresy bydliska a telefónneho čísla. V prípade podozrenia z uvedenia nepravdivých údajov si spoločnosť vyhradzuje právo tovar nezaslať.
 3. Po zadaní objednávky dostane zákazník e-mailovú správu, že objednávka bola prijatá na spracovanie.

 

II. Splnenie objednávky:

 1. Vykonanie prijatej objednávky sa začína:
  • v prípade objednávok platených bankovým prevodom – keď sú prostriedky pripísané na účet obchodu,
  • v prípade objednávok odoslaných na dobierku - 24 hodín od okamihu zadania objednávky
 2. Objednávka bude spracovaná až vtedy, keď bude tovar dostupný na sklade. V prípade nedostupnosti niektorého tovaru, na ktorý sa vzťahuje objednávka, je Zákazník informovaný o stave objednávky. Taktiež má možnosť rozhodnúť o spôsobe jej realizácie (čiastočná realizácia, predĺženie čakacej doby, zrušenie celej objednávky).
 3. Zákazník má možnosť odstúpiť od objednávky dvoma spôsobmi:
  • telefonicky informovať Obchod o želaní zrušiť objednávku
  • zaslaním e-mailu s informáciou, že chcete zrušiť svoju objednávku
 4.  Objednané produkty sa doručujú zákazníkom obchodu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
 5. Na každý objednaný produkt vystavujeme príjmový doklad alebo faktúru s DPH. Doklad alebo faktúra s DPH sa vystaví, keď je všetok tovar objednaný zákazníkom dokončený a pripravený na odoslanie.
 6. Doručenie tovaru prebieha prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.
 7. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí (autorizuje obchod Turbospiner) s prenosom svojich osobných údajov poskytnutých pri zadávaní objednávky kuriérskej spoločnosti, prostredníctvom ktorej bude dodávka realizovaná, ako je to potrebné na vybavenie objednávky (doručenie).< /li>

 

III. Náklady na dopravu

 1. Cena dopravy závisí od množstva objednaného tovaru.
 2. Poplatok súvisiaci s doručením je zahrnutý v cene jednej z položiek na faktúre.

 

IV. Dodacia lehota

 1. Základná doba spracovania objednávky trvá 1 pracovný deň, o zmene doby vyhotovenia alebo nemožnosti dokončiť objednávku je zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.
  Zásielky doručuje kuriérska spoločnosť DPD: - dodacia lehota - do 48 hodín od dátumu odoslania

 

V Platby

 1. Všetky ceny sú uvedené v PLN a zahŕňajú DPH. Cena uvedená pri každom produkte je záväzná v čase zadania objednávky zákazníkom.
 2. Zákazník si môže zvoliť nasledujúce formy platby za objednaný tovar:
  • bankovým prevodom na účet obchodu
   PODROBNOSTI O BANKOVOM PREVODE:
   Krystian Rybicki
   PKO BP číslo bankového účtu: 16 1020 1185 0000 4302 0294 9220
   Účet je na bielej listine daňovníkov.
  • na dobierku – platba kuriérovi
  • rýchla platba online
 3. Obchod si vyhradzuje právo meniť ceny ponúkaných produktov, uvádzať do ponuky nové produkty, sťahovať produkty z ponuky, vykonávať a rušiť propagačné kampane alebo ich meniť

 

VI. Právo na odstúpenie od zmluvy – vrátenie produktu

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Predajcom prostredníctvom Obchodu do 14 dní bez udania dôvodu.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
  • V ktorej sa Spotrebiteľ dostal do vlastníctva tovaru alebo v ktorej Spotrebiteľom určená tretia strana iná než dopravca prevzala tovar.
  • Pri ktorej sa Spotrebiteľ dostal do držby poslednej položky alebo v ktorej tretia strana s výnimkou dopravcu a označená Spotrebiteľom získala do držby poslednú položku v prípade zmluvy zaväzujúcej previesť vlastníctvo mnohých položky, ktoré sa dodávajú samostatne.
 3. Aby Spotrebiteľ mohol uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musí o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať Predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo informáciou zaslanou e- pošta).
 4. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak Spotrebiteľ zašle informáciu o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

ÚČINKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 1. V prípade odstúpenia od uzatvorenej zmluvy vráti Predávajúci Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na doručenie tovaru (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich zo Spotrebiteľa zvoleného iného spôsobu doručenia ako je najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim), bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol Predávajúci informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.
 2. Predávajúci vráti platbu rovnakými platobnými metódami, ktoré boli použité Spotrebiteľom pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Spotrebiteľ nebude súhlasiť s iným riešením, v každom prípade Spotrebiteľovi nebudú v súvislosti s týmto vrátením účtované žiadne poplatky.
 3. Predajca môže pozdržať vrátenie platby, kým nedostane tovar alebo kým mu nebude poskytnutý dôkaz o jeho vrátení, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 4. Predajca vás žiada o vrátenie tovaru na adresu: Virra Krystian Rybicki ul. Wybickiego 9 01-345 Warszawa bezodkladne, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ informoval Predávajúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Lehota je dodržaná, ak Spotrebiteľ odošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 5. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru.
 6. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku jeho používania iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 7. Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklým spôsobom prostredníctvom pošty, Spotrebiteľ bude musieť znášať aj priame náklady na vrátenie tovaru. O predpokladanej výške týchto nákladov bude Spotrebiteľ informovaný Predávajúcim v popise tovaru v Obchode alebo pri zadávaní objednávky.
 8. V prípade potreby vrátenia finančných prostriedkov za transakciu uskutočnenú zákazníkom platobnou kartou, predávajúci ich vráti na bankový účet priradený k platobnej karte kupujúceho.

VII. Sťažnosti

 1. Ak zákazník po prevzatí tovaru na ňom zistí technické závady, môže využiť záručný servis. Na dýzu Turbospiner sa vzťahuje 12-mesačná záručná doba.
 2. V prípade zistenia mechanického poškodenia pri dodávke alebo pri reklamácii priamo u predajcu by mal zákazník zaslať chybný produkt kuriérom na adresu – kontaktné údaje uvedené vyššie.
 3. Obchod neprijíma žiadne zásielky odoslané na dobierku alebo odoslané cez Poczta Polska.
 4. Po uznaní reklamácie Obchod odošle plnohodnotný tovar alebo iný tovar z ponuky. Ak to nie je možné, Obchod vráti peniaze.
 5. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru vracia predajňa ihneď po kladnom vybavení reklamácie.
 6. Ak sa Turbospiner počas používania poškodí, všetky záručné nároky sa posudzujú na základe riadne vyplneného reklamačného formulára, ktorý je k dispozícii na www.turbospiner.pl v záložke kontakt.

 

VIII. Všeobecné

 1. Zákazník je povinný prečítať si obsah týchto pravidiel a v čase zadania objednávky je vždy viazaný ich ustanoveniami.
 2. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a Turbospiner Krystianom Rybickim. Konsolidácia, zabezpečenie a prístup k príslušným ustanoveniam uzatvorenej zmluvy prebieha vytlačením a odoslaním faktúry s DPH zákazníkovi.
 3. Zmluva o predaji tovaru sa uzatvára v súlade s poľským právom.
 4. Príslušným súdom na riešenie sporov z kúpnej zmluvy je súd príslušný podľa sídla odporcu alebo súd príslušný podľa miesta plnenia zmluvy.

 

IX. Záručné podmienky

LANCA Turbospiner

 1. Zákazník je povinný dodržiavať nasledujúce pravidlá práce s lancetou - rotačnou kefou Turbospiner. Záruka sa vzťahuje len na dýzu. Na hlavy, vzhľadom na to, že ide o spotrebný materiál, sa záruka nevzťahuje.

Pravidlá práce s čistiacou tyčou (krátky návod na použitie):

 • smer otáčania – iba doprava;
 • maximálna rýchlosť otáčania skrutkovača alebo vŕtačky – max. 1500 ot./min.;
 • skrutkovač alebo vŕtačka musia byť vybavené spojkou proti preťaženiu alebo obmedzovačom krútiaceho momentu nastaveným tak, aby vypínal rotáciu pri 30 Nm.
 • práce s dúhou by sa mala vždy vykonávať v podmienkach chladného komína. max. pracovná teplota dýzy je 40 °C.
 • Lanceta je zariadenie na čistenie komínov a potrubí iba zhora.

Práca s lancetou vyžaduje 10-minútové cykly. prestávky, aby nedošlo k prehriatiu hriadeľa a PA panciera. Odporúča sa pracovať v cykloch 10 minút práce / 10 minút prestávka.

Po každom použití dýzy je potrebné dýzu vyčistiť a namazať rotujúce prvky (vo vnútri sú ložiská, ktoré je potrebné pravidelne premazávať). Na tento účel by mal byť koniec násady, ku ktorému sú pripevnené hlavy, ponorený na dĺžku asi 15 cm do nádrže s tekutým olejom, potom ponorený hrot otáčať skrutkovačom na 1 minútu. Pri tomto úkone sa z ložiska vymyjú prípadné nečistoty, samotné ložisko sa premaže a ochráni proti korózii.

Nenechávajte dýzu po práci špinavú a nenamazanú.

Záruka sa nebude vzťahovať na žiadne chyby dýzy spôsobené nesprávnym používaním náradia alebo nedodržaním vyššie uvedených odporúčaní.

Turbospiner nie je hračka, je to nástroj, ktorý nie je určený pre deti. Operátori turbospinerov by mali byť oboznámení s elektrickým náradím. Pri práci s Turbospinerom musia byť dodržané všetky zdravotné a bezpečnostné predpisy. Osoby používajúce Turbospiner by mali pri používaní Turbospineru nosiť vhodný ochranný odev. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním Turbospineru neoprávnenými osobami alebo nekompetentným a nesprávnym používaním Turbospiner čističa.

Call Now Button